Stowarzyszenie „Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „3 wiek, Aktywny wiek

Numer projektu 2022-1-PL01-KA210-ADU-000083850

Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji dorosłych

Czas trwania:1.09.2022-30.08.2023

Cel główny: Aktywizacja osób starszych oraz promowanie społecznego zaangażowania członków Uniwersytetu III wieku.

Dofinansowanie projektu z UE: 30 000,00 EUR.

Partner Projektu:
Confederación Estatal de Mayores Activos – Hiszpania

English version

Stowarzyszenie „Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku” implements the project co-financed by the European Funds „Active Ageing”

Number of the project 2022-1-PL01-KA210-ADU-000083850
Small scale partnerships in the adult education sector

Project duration:1.09.2022-30.08.2023

Main goal: Activating of the elderly and promoting the social
involvement of members of the Third Age University.
Co-financing of the project from EU: 30 000,00 EUR.

Project’s Partner:
Confederación Estatal de Mayores Activos – Spain