Zarząd Stowarzyszenia Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku

na podstawie § 22 pkt.2 Statutu zwołuje w dniu 05.VI.2024 roku o godz. 11:00

Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia w sali Domu Pielgrzyma AMICUS w Warszawie ul. Hozjusza 2

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór prezydium: przewodniczący, zastępca i sekretarz
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  5. Sprawozdanie Zarządu z działalności
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  7. Przyjęcie sprawozdań i głosowanie o uzyskanie absolutorium dla Zarządu
  8. Wolne wnioski
  9. Zamknięcie obrad