Zarząd Stowarzyszenia Pierwszy Żoliborski Uniwerstet III Wieku
na podstawie § 22 pkt.2 i § 23 pkt.2 Statutu zwołuje w dniu

27 października 2021 r. o godz. 11:00

Walane Zgromadzenie członków Stowarzyszenia w sali Domu Pielgrzyma AMICUS w Warszawie ul. Hozjusza 2

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór prezydium: przewodniczący, zastępca i sekretarz
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej
  5. Wybory do Zarządu na lata 2021 – 2025
  6. Ogłoszenie wyników
  7. Zamknięcie obrad