ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku
na podstawie § 22 pkt. 2 i § 23 pkt. 2 Statutu zwołuje w dniu
13 czerwca 2018 roku o godz. 11:00

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie członków Stowarzyszenia w sali Domu Pielgrzyma AMICUS w Warszawie ul. Hozjusza 2

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Wybór prezydium zebrania: zastępcy i sekretarza
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2017/2018
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
8. Przyjęcie sprawozdań i głosowanie absolutorium dla Zarządu
9. Wybór Komisji Rewizyjnej
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad

Wszelkie materiały będą do wglądu członków w sekretariacie Zarządu ul. Felińskiego 15 pok. 303 w poniedziałki godz. 11:00 – 14:00